Welcome Sisters, Brothers, Mothers and Fathers who join this blog. All Love!

We started Agnihotra Homa Therapy 1978. We have been doing Homa Farming in the Middle East and lecture on our personal experiences in Europe and Asia. Most impressive experience with this Technology was the miraculous healings we experienced on us,on our children, family members, friends and neigbours. On our farm we only used Agnihotra ash powder, Agnihotra Ash water solution and of course the regular performance of Agnihotra as well as other Homa Fires.Wonderful how easy this process is. Not much education required. It's simple and easy applicable in everyones busy life, because it just takes 5 to 10 minutes of our time, depend on the experience. We invite you: "Come join us and heal the world. God bless you."(Please note: articles published may not be of our opinion, but for the sake of comunication, education, exchange and discussion papers are posted here).

Freitag, 21. Oktober 2011

Agnihotra - EN ESKİ SAĞLIK BİLİMİ

Agnihotra Agnihotra çok çok eski Veda bilimleri olan biyoenerji, tιp, tarιm ve iklim műhendisliğinin insanliğa bir armağanιdιr. Agnihotra, gűndoğumu/gűnbatιmιnιn bioritmine uyumlu olan bir bakir piramid kap içinde hazιrlanan ateşin aracιlιğι ile atmosferin saflaştιrιlmasι işlemidir. Agnihotra’nιn uygulanmasι ile zihindeki gerginliğin kaybolduğunun farkιna varacak ve huzuru deneyimlemeye başlayacaksιnιz. Agnihotra ortamιnda oturarak zihin, hiçbir çaba sarfetmeden yeniden őylesine gűzel ve incelikle şekillenir. Agnihotra’nın Etkileri Aşağιda Agnihotra ile ilgili olarak çok eski bilim geleneklerinde sőylenen bazι bilgileri bulacaksιnιz. Agnihotra anιnda bakιr Agnihotra piramidinin çevresinde muazzam bir enerji birikimi olur. Negatif enerjileri nőtr kιlan, pozitif enerjileri ise arttιran bir manyetik alan yaratιlιr. Bőylece kendi performansι ile Agnihotra yapan biri sayesinde pozitif bir dűzen yaratιlmiş olur. Agnihotra uygulandιğιnda, Agnihotra’nιn dumanι atmosferdeki zararlı radyasyon partikűllerini toplar ve bu radyoactif etkiyi çok ince bir dűzeyde nőtralize eder. Hiçbir Sey tahrip edilmemiş, yalnιzca değiştirilmiştir. Agnihotra ateşi yakιldιğιnda yalnιzca ateşin enerjisi yoktur, ayrιca ritmlerin ve mantralarιn yarattιğι ince enerjiler meydana gelir. Bu enerjiler ateş tarafιndan harekete geçirilir veya atmosferin içine itilirler. Ayrιca iyileşterici HOMA etkisinin tűműnűn içinde bulunduğu maddelerin niteliklerini de dűşűnűr. Birçok iyileştirici ernerji Agnihotra piramidinden yayιlιr. Agnihotra’nın Doğasι Agnihotra beyin hűcrelerini yeniler. Deriye hayatiyet kazandιrιr. Kanι temizler. Agnihotra yaşama bűtűnsel bir yaklaşιmdιr. Agnihotranιn hastalιğa yol açan bakterileri nőtralize etme yeteneği vardιr. Agnihotra ateşinde oturulup, teneffűs edilen dumanι hιzla ciğerlere ve kandolaşιmιna girer. Bunun dolaşιm sistemi űzerindeki műkemmel etkisi Agnihotra kűlűnűn yenilmesi halinde daha da artacaktιr. Bu dumanιn beyin ve sinir sistemi űzerinde çok iyi bir etkisi vardιr. Agnihotra ateş piramidinin titreşimlerinin sağlandιğι bir odaya bitkiler konulduğunda hassas algιlamaya sahip bir kimse bunlardaki bűyűmeyi, iletişimi vb. gőrebilir. Bitkiler Agnihotra atmosferinden beslenirler, mutlu ve sağlιkι olurlar. Agnihotra piramidi bitkileri beslediği gibi, aynι besini insan yaşamι ve hayvanlar için de sağlar. Gűneş, tűm koşullarι kirlenmeye karşι bir değişime geçirgen hale getiren enerjileri getirir veya gőtűrűr. Dűnyaya sűkunet verir. Piramit jeneratőr, ateş ise tűbűndűr. İnek gűbresi, sadeyağ (inek sűtűnden yapιlmιş, tereyağιn saflaştιrιlmiş hali) ve pirincin birbirlerini etkileyerek itme gűcű olan bileşimi meydana getirirler, ki bu maddeler ile bu yaşam, verim ve çoğalma için besin maddelerini temin eder. İşte Agnihotra’nιn atmosferi fiziki olarak iyileştirilmesi bu şekilde olur. Agnihotra uygulayan değişik din, dil ιrk ve ruhani gruplara ait tűm kιtalardaki binlerce insan yalnιzca gűnlűk HOMA ‘yι (yani gűndoğumu/gűnbatιmι Agnihotra’sι) uygulayarak kendilerinin adeta koruyucu bir tabakanın sardιğιnι hissetiklerini tespit etmişlerdir. Agnihotra İcin Malzemeler Piramit: Agnihotra için belirli boyutlarda bir bakιr piramide ihtiyaç vardιr. Bakιr bir iletkendir. Sabah Agnihotrasιnda elektriki gűçler, enerjiler, eterler bu piramit trafından cezbedilirler. Gűnbatιmında bu enerjiler aynι biçimde dışarı itilirler. Pirinç: Kahverengi pirinç olmalιdιr, zira parlatιlmιş pirinç besin değerini yitirmiştir. Agnihotra için yalnιzca kιrılmamiş pirinç tanecikleri kullanιlmalιdιr. Kιrιk pirinç taneciğinde hassas enerji yapιsι bozulmuş olacağιndan Agnihotra’nın iyileştirici ateşi için uygun değildir. Sadeyağ (Arιtιlmiş Tereyağ): Katιşιksιz ve saf, inek sűtűnden yapιlmιş tereyağιnι kιsιk ateş űzerinde ιsιtιnιz. Bazι beyaz katι parçacιklar erimişyağιn yűzeyine çιktιktan sonra bu yağι ince sűzgeçten geçirin. Sűzgeçten geçen madde arιtιlmιş tereyağιdιr (sadeyağ). Bu yağ soğutulmaksιzιn uzun sűre dayanabilir. Sadeyağ tιbbi őzelliğe sahip bir maddedir. Agnihotra ateşi ile kullanιldιğιnda hassas enerjiler için bir taşιyιcι gőrevi yapar. Bu maddenin bűnyesinde gűçlű enerjiler saklιdιr. Kurutulmuş İnek Tezeği: Bir ineğin dişi veya erkek yavrusunun tezeğini alιn. Bu tezekten kűçűk, ince ve yassι şekiller yapιp bunlarι gűneşte kurutun. Agnihotra ateşi bu, kurutulmuş tezekle hazιrlanacaktιr. İnek tezeği Amerika yerlileri, İskandinavlar, Batι Avrupa, Afrika ve Asya’nιn çok eski kűltűrleri tarafιndan tιbbi bir madde gibi değerlendirimiştir. Agnihotra Ateşi Nasιl Hazιrlanιr: Bakır piramidin tabanιna bir parça dűz, kurutulmuş tezek yerleştirin. Űzerlerine sadeyağ sűrűlműş diğer tezek parçacιklarιnι da piramidin içine aralarιndan hava geçebilecek şekilde yerleştirin. Kűçűk bir parça tezeğe sadeyağ sűrűp ateşleyin. Yaktιğιnιz bu kűçűk tezek parçaιnι piramidin içine yerleşterin. Az sonra piramidin içindeki diğer tezekler de tutuşacaktιr. Ateşi canlandιrmak için kűcűk bir el yelpazesi kullanabilirsiniz. Ancak ağιzdaki bakterilerin ateşe geçmemesi için ateşe doğrudan nefesinizle űflemeyin. Ateşi yakmak için mineral yağ veya benzeri maddeler kullanmayιnιz. Gűndoğumu ve gűnbatιmιnda piramidin içinde canlι bir alev yanmalιdιr. Agnihotra İşlemi Bir tutam pirinci bir kaba veya sol elinizen avuç içine alιn ve bunlara biraz sadeyağ sűrűn. Tam gűndoğumunda birinci Mantra’yι sőyleyiniz ve SWAHA sőzcűğűnden sonra pirincin birazιnι (parmak uçlarιnιzla tutabileceğiniz kadarι yeterlidir) ateşe atιnιz. Sabah Agnihotrasι bu şekilde tamamlanιr. Zamanlamayι kaçιracak olursanιz yapιlan Agnihotra olmaz ve ne atmosferde ne de kűlde iyileştirici etki elde edilemez. Her Agnihotra’dan sonra metitasyon için olduğunca zaman ayιrmaya çalιşιn. En azιndan ateş kendi kendine sőnene kadar oturabilirsiniz. Agnihotra teskin edici ve iyileştirici atmosfer yaratιr. Bir sonraki Agnihotra’dan őnce ateşinzin kűlűnű toplayιp bunu cam veya toprak bir kap içinde muhafaza ediniz. Bu kűl bitkiler için veya bazι tűr ilaç yapιmιnda kullanιlabilir. Mantralar Her yerde bulunan bazι titreşimler vardιr. Dűşűnűlecek olursa zaten yalnιzca titreşimlerdir olan. Titreşimin olduğu yerde ses de vardιr. Bu Mantra’larι sőylediğimizde çιkardιğιmιz sesker belirli etkilerin ortamιnι yaratacak olan őzel titreşimleri harekete geçirir. Bőylece arzu edilen sonuçlar gerçekleştirilir. Bu titreşimler herşey için vardιr,bőylece Mantra’larla herhangi birşey harekete geçirilebilir, kontrol edilebilir veya değiştirilebilir. Agnihotra yaparkenMantra’nιn Agnihotra piramidi içine saf bir zihinle sőylenmesi ile kűl bu enerjiyi muhafaza eder ve kűlűn iyileştirici őzellikleri daha gűçlű olur. Agnihotra Mantralarι Gűndoğumunda 1. Suriyaya Swaha, Suriyaya İdam na mama (Pirinc ilk yarιsı katιlιr) 2. Prajapataye Swaha, Prajapataye İdam na mama (Pirincin ikinci yarιsι katιlιr) Gűnbatιmιnda 1. Agnaye Swaha, Agnaje İdam na mama (Pirinc ilk yarιsı katιlιr) 2. Prajapataye Swaha, Prajapataye İdam na mama (Pirincin ikinci yarιsι katιlιr) Daha çok Bilgi almak için lűtfen aşağidaki adrese baş vurunuz: Reiner bey: homa.organic.farming@gmail.com Bayan Gűnesin Aydemir: gunesinaydemir@gmail.com Fon:+90 (0) 5467445116

Dienstag, 18. Oktober 2011

Atmosferi Arıtın (Turkish)

Atmosferde olan değişiklikler, bizi kavranyan ve evrenle ilişkimizi salayan yaşam enerjisi PRANA’ yi etkiler. PRANA ve zihin, bir paranın iki yűzűne benzetilebilir be bu şekilde etki zihin alemine geçer. Atmosferin kirlenmesi insan zihnine ağır bir yűk koymuştur. Bunun sonuçları hızla artan hastalıklar, psikolojik rahatsızlıklarda ve bozuk insan ilşkilerinde gőrűlebilir. Doğa kirliliği esasen biolojik bir kavramdır. Doğa kirliğin tesiri hastalıklarda gőrűlűr. Mutlu bir rhu hali için fiziksel çevrede bir ahenk gereklidir. Teknolojinin istismarı, biotik çevreyi zedelemiştir. Radyoaktif yağmurlar űreme devreleri bozmuştur. Gűrűltű, ozon tabakasının zedelenmesine katkıda bulunmuştur. insan, mikro-organizmalar, bitkiler ve hayvanlar bir yaşam birliği oluştururlar. Ekolojik sistemde herhangi bir zedelenme dűnyanın enerji dolaşımını bozar. Atmosferi arıtın ve enerji dolaşımının tekrar dűzene girmesini sağlayın. Ama nasıl? AGNİHOTRA, doğanın gűneş doğuş ve batış dőngűsű ile ilgili Veda bioenerjik bilime dayanan bir uygulamadır. AGNİHOTRA, atmosferi temizleyen ve zihindeki gerginliği gidirerek mutlu bir ruh halini yaratan basit bir uygulamadır. AGNİHOTRA, bitkisel hayatı besler ve dűnyadaki su kaynakların gűneş enerjisini emmesi için imkan sağlar. Kuzey ve Gűney Amerika ve Avrupanın birçok zzulkelerinde binlerce aile her gűn AGNİHOTRA uyguluyorlar. AGNİHOTRA hastaliğa eğilimi azaltır. Toprak, su ve hava kirliliği birçok insanlar için hayatı çekilmez kılıyor. insanlar hastalığa, sinir bozuklukluğa, zihin dağınıklığa karşı ne yapacaklarını bilemiyorlar. Hastaneler ve bakım evleri kapasitelerini doldurdular. AGNİHOTRA onlari kurtarabilir. AGNİHOTRA ten, beden ve zihin için iyidir. Bu dűnyada binlerce insanın deneyidir. AGNİHOTRA DŰZENLİ UYGULANDIĞINDA. ATMOSFERE OLDUĞU KADAR İNSANLARA DA BŰYŰK BİR ŞİFA GŰCŰ İLETİR. AGNİHOTRA TIBBİDIR. Mutlu bir yaşam için somut bir yardımcı aracıdır. Almanya’da “AGNİHOTRA USTA” eczacılık adı altında AGNİHOTRA kűlűnden ilaç, merhem, losyon, kapsűl, supozituvar, gőz losyonu, v.s. hazırlanmakdadır. Eğer ilgileniyorsanız ve atmosheri arıtma konusu, AGNİHOTRA hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu bilgi size karşılık talep etmeden verilir. Aşağıdaki adrese műracaat edebilirsiniz: Reiner bey: homa.organic.farming@gmail.com Bayan Gűnnesin Aydemir: gunesinaydemir@gmail.com Fon: 05467445116 Bioenerjik Vedik bilime goğada gűneş doğuşu ve batışı ili ilgili dőngű sistemi şőyle açıklar: “GŰN DOĞARKEN, GŰNEŞTEN YAYILAN ATEŞLER, ELEKTRIKLER, ETERLER VE DAHA ESNEK ENERJİLER, YOL BOYUNCA DŰNYA’YA DAĞILIR VE GŰNEŞİN AYNI ANDA DOĞDUĞU BELİRTİLEN YERLERDE BİR SEL ETKİSİ YAPAR. KORKU VERİCİ BİR ŞEYDİR BU. SEL, YOLU ŰZERİNDEKİ HER ŞEYİ CANLANDIRIP ARITIR, TEMİZ OLMAYAN NE VARSA YOK EDER. BU YAŞAM TAŞIYAN ENERJİLER SELİ TŰM CANLILARI SEVİNCE BOĞAR. GŰNEŞ DOĞARKEN EZGİYİ DUYABİLİRSİNİZ. SABAH AGNİHOTRA MANTRASI BU EZGİNİN ŐZŰDŰR. O SELİN ŐZLŰ SESİDİR. GŰNEŞ BATARKEN SEL GERİ ÇEKİLİR.”

Dienstag, 4. Oktober 2011

Homa Therapy Program in association with Bugday Denergi Istanbul

Bugday Dernegi (Association) invited for a Homa Therapy presentation on Radioactivity. The program started with evening Agnihotra and ended with question and answer session. Thanks to Gunnur and Tugay who provided there place for the meeting. Also thanks to the Bugday team who is doing such a great work in Turkey for the health food market section, the preservation of culture and creating public awareness how important it is to preserve nature. The following day Mrs. Melda Keskin invited to Acik Radio for an interview. The interview was in english - turkish.

Montag, 3. Oktober 2011

Radio Interview in Istanbul 3.10.2011

We had an interview at Acik Radio with Mrs.Melda Keskin (click here for listening). After the program we attended a speech by John Perkins who spoke about the importance to change the world in terms of prosperity for all the people. Food and shelter and health care shall not be a privilege to a few. Compassion, love and global oneness were also addressed.